Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΛΑ0469ΗΚΥ-ΠΥΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής