ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Calls for Tender

22.12.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους τεχνικούς σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  με κατάλληλη τεχνογνωσία όπως αναφέρεται παρακάτω  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Μία θέση τεχνικού για ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές  για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηρίων του ΙΤΕ στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης καθημερινά από 16:00 έως  23:00 καθώς και για μια οκτάωρη βάρδια 09:00 έως 17:00 για τις ημέρες των αργιών και εορτών,

Αντικείμενο Εργασιών

1. Παρακολούθηση μέσω κεντρικού συστήματος BMSτων βασικών παραμέτρων λειτουργίας των κτιρίων του ΙΤΕ  όπως κλιματισμός ηλεκτρολογικά μηχανολογικά.

2. Παρακολούθηση των συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς (όπως πίνακες πυρανίχνευσης) για το συνόλω των κτιρίων  του ΙΤΕ.

3. Άμεση παρέμβαση όπου είναι εφικτό σε περίπτωση προβλήματος και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης. Πλήρη έλεγχο της ομαλώς επανεκκίνησης των συστημάτων μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης και ιδιαίτερα των κρισίμων (ψυχροστάσιο, πεπιεσμένος αέρας ,ψυκτικοί θάλαμοι και κλπ). Άμεσοι ειδοποίηση σε περίπτωση προβλήματος. Παρακολούθηση του συνόλου των γεννητριών του ΙΤΕ ελέγχοντας σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής την επάρκεια του καυσίμου του Η/Ζ.

4. Υποστήριξη και άμεση επέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων στους εργαστηριακούς χώρους του ΙΤΕ και άμεση ειδοποίηση των υπεύθυνων για την επίλυση του προβλήματος.

5. Έλεγχο των  συνθηκών των χώρων μέσης τάσης και UPS.

6. Έλεγχο τουλάχιστον μια φορά ανά βάρδια της ομαλής λειτουργίας υπερκαταψυκτών των εργαστηρίων βιολογίας και άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση alarm.

7.Έλεγχο τέσσερις φορές ανά βάρδια των χώρων ψυχροστασίου, πεπιεσμένου αέρα κεντρικών κτηρίων.

8. Έλεγχο τέσσερις φορές   ανά βάρδια ΗΜ των χώρων κτηρίου ΑΜΙ ( ηλεκτροστάσιο).

9. Έλεγχο  τεσσάρες φορές   ανά βάρδια των χώρων του κτηρίου ΚΕΕΚ (ηλεκροστάσιο).

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα

  •  Άδεια ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας
  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).
  • Εμπειρία στην Η/Μ υποστήριξη εργαστηριακών υποδομών  βιολογίας, λέιζερ και υπολογιστών  και εγκαταστάσεων ερευνητικών κέντρων

Τόπος παροχής Υπηρεσιών : Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος.

 

Ύψος Αμοιβής: Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  2. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Κεντρική Διεύθυνση : υπόψη κας Βάλιας Γκακγαουδάκη

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο email:

Αξιολόγηση Προτάσεων

1.      Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγονται εκείνες που κρίνονται πιο κατάλληλες βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται  σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα.

2.      Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.      Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

       Απαραίτητα προσόντα:

           Α. Άδεια ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 30%

     B.  Εμπειρία  στην Η/Μ υποστήριξη εργαστηριακών χώρων  και εγκαταστάσεων  70%.

Με βάση την εμπειρία, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής,     στην κλίμακα:

5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος.         

 Ως  εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία η επαγγελματική απασχόληση με το          αντικείμενο και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των  έξι μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.      Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης. 

5.      Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν  κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης τους και θα κληθούν να προσκομίσουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

6.      Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην Βάλια Γκαγκαουδάκη , e-mail:   central@ admin.forth.gr                                                                                                 

                                             Ηράκλειο 2 Δεκεμβρίου 2016