Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, με την απόφαση ΕΣΙ221/N.5/12-12-2016 προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τρείς πολυπύρηνους εξυπηρετητές.

Calls for Tender

29.12.2016 - 09.01.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, με την απόφαση ΕΣΙ221/N.5/12-12-2016 προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τρείς πολυπύρηνους εξυπηρετητές.