Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα έπιπλα που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Προϋπολογισμός δαπάνης για το 4.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου

Calls for Tender

29.12.2016 - 09.01.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα έπιπλα που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Προϋπολογισμός δαπάνης για το 4.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου

Related File

furniture_ADAM.pdf