Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό τύπου Network Firewall. Η προμήθεια αφορά δύο (2) συστήματα network firewall σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability), όπου σε περίπτωση αστοχίας του πρωτεύοντος, θα αναλαμβάνε

Calls for Tender

29.12.2016 - 09.01.2017

Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό τύπου Network Firewall. Η προμήθεια αφορά δύο (2) συστήματα network firewall σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability), όπου σε περίπτωση αστοχίας του πρωτεύοντος, θα αναλαμβάνε

Related File

Firewall_ADAM.pdf