Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό θερμοκήπιο - Οικίσκο: α) Κλειστή θερμοκηπιακή κατασκευή β) Προκατασκευασμένος στεγανός οικίσκος γ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός. Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ

Calls for Tender

10.01.2017 - 20.01.2017

Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό θερμοκήπιο - Οικίσκο: α) Κλειστή θερμοκηπιακή κατασκευή β) Προκατασκευασμένος στεγανός οικίσκος γ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός. Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ