Ανακοίνωση για προμήθεια με απʼ ευθείας ανάθεση ενός (1) in vitro θαλάμου επώασης με ελεγχόμενη και ρυθμιζόμενη συγκέντρωση οξυγόνου στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190 του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ. Supply of one (1) O2 control cabinet in vitro within

Calls for Tender

19.01.2017 - 27.01.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απʼ ευθείας ανάθεση ενός (1) in vitro θαλάμου επώασης με ελεγχόμενη και ρυθμιζόμενη συγκέντρωση οξυγόνου στα πλαίσια του Προγράμματος H2020-ERC-2015-GA695190 του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ. Supply of one (1) O2 control cabinet in vitro within

Related File

20170119_IMBB.pdf