Συνοπτικός Διαγωνισμός ( αρθρ. 117 του ν.4412/2016) Για το έργο: προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft. Κριτήριο αξιολόγησης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.826,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ

Calls for Tender

26.01.2017 - 07.02.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός ( αρθρ. 117 του ν.4412/2016) Για το έργο: προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft. Κριτήριο αξιολόγησης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.826,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ