Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Δύο (2) τεμάχια, αναπτυξιακό σύστημα με fpga XILINX US+ XCZU9EG-2FFVB1156. Προϋπολογισμός δαπάνης:6.500 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη

Calls for Tender

02.02.2017 - 13.02.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Δύο (2) τεμάχια, αναπτυξιακό σύστημα με fpga XILINX US+ XCZU9EG-2FFVB1156. Προϋπολογισμός δαπάνης:6.500 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη