Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση τριών σειρών ποντικών για τις ανάγκες του Ζωοτροφείου του ΙΜΒΒ και των προγραμμάτων ERC DeFINER GA646663 και ERC NEUROPHAGY GA714983. The Institute of Molecular Biology and Biotechnology (IMBB) of the

Calls for Tender

14.02.2017 - 21.02.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση τριών σειρών ποντικών για τις ανάγκες του Ζωοτροφείου του ΙΜΒΒ και των προγραμμάτων ERC DeFINER GA646663 και ERC NEUROPHAGY GA714983. The Institute of Molecular Biology and Biotechnology (IMBB) of the

Related File

20170214_IMBB.pdf