Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (δύο) kits με αντιδραστήρια για την Παρασκευή DNA βιβλιοθηκών με την εφαρμογή του ενζύμου transposase, στα πλαίσια του προγράμματος Η2020-ITN-GA642934, entitled: “Chromatin Dynamics in Development and Di

Calls for Tender

15.02.2017 - 22.02.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (δύο) kits με αντιδραστήρια για την Παρασκευή DNA βιβλιοθηκών με την εφαρμογή του ενζύμου transposase, στα πλαίσια του προγράμματος Η2020-ITN-GA642934, entitled: “Chromatin Dynamics in Development and Di

Related File

20170215_IMBB.pdf