Συνοπτικός Διαγωνισμός (αρθρ. 117 του ν.4412/2016) Για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ» Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τι

Calls for Tender

24.02.2017 - 09.03.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός (αρθρ. 117 του ν.4412/2016) Για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ» Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τι