Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: - Ενός (1) φορητού αναλυτή φάσματος πραγματικού χρόνου - Μιας (1) γέφυρας στασίμων - Λογισμικό ανάλ

Calls for Tender

03.03.2017 - 14.03.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: - Ενός (1) φορητού αναλυτή φάσματος πραγματικού χρόνου - Μιας (1) γέφυρας στασίμων - Λογισμικό ανάλ

Related File

TNL_ADAM317.pdf