Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την ανανέωση των αδειών χρήσης για λογισμικό antivirus και antispam. Το λογισμικό που υπάρχει και θα ανανεωθεί είναι το : SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRI

Calls for Tender

10.03.2017 - 20.03.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την ανανέωση των αδειών χρήσης για λογισμικό antivirus και antispam. Το λογισμικό που υπάρχει και θα ανανεωθεί είναι το : SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRI

Related File

antivirus_343.pdf