Συνοπτικός Διαγωνισμός Για το έργο: Προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών και φορητών Η/Υ για τις ανάγκες του έργου SIEMENS – BIG DATA του ΙΤΕ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 46.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

23.03.2017 - 04.04.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός Για το έργο: Προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητών και φορητών Η/Υ για τις ανάγκες του έργου SIEMENS – BIG DATA του ΙΤΕ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 46.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%