Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (συστοιχία εξυπη

Calls for Tender

03.04.2017 - 14.04.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (συστοιχία εξυπη