Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η Τεχνική Υπηρεσία (Ι.Τ.Ε.-Τ.Υ) για τις ανάγκες των κτηρίων του στο Ηράκλειο κρήτης, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθέιας ανάθεση 130 Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ABC 40% και 3 Πυροσβεστήρες αυόματους οροφής ξηράς κό

Calls for Tender

18.04.2017 - 28.04.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η Τεχνική Υπηρεσία (Ι.Τ.Ε.-Τ.Υ) για τις ανάγκες των κτηρίων του στο Ηράκλειο κρήτης, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθέιας ανάθεση 130 Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ABC 40% και 3 Πυροσβεστήρες αυόματους οροφής ξηράς κό