Ανακοίνωσης για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας μικροτόμου παλλόμενης λεπίδας (Vibratome)στα πλαίσια του Προγράμματος ERC-StG-2016-714983, entitled: “TheRoleofAutophagyinSynapticplasticity – Neurophagy”

Calls for Tender

05.05.2017 - 15.05.2017

Ανακοίνωσης για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας μικροτόμου παλλόμενης λεπίδας (Vibratome)στα πλαίσια του Προγράμματος ERC-StG-2016-714983, entitled: “TheRoleofAutophagyinSynapticplasticity – Neurophagy”