ΣΤΟ ΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOPOTENTIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

Press Releases

16.05.2017

ΣΤΟ ΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOPOTENTIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα (16 - 19 Μαΐου) η Ετήσια Γενική Συνάντηση του ερευνητικού έργου ECOPOTENTIAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει αντικείμενο τη μελέτη Οικοσυστημικών Λειτουργιών και Υπηρεσιών σε Προστατευόμενες Περιοχές, με τη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων.

Το έργο φιλοξενεί το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης (http://rslab.gr) του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου από πλευράς ΙΤΕ, Δρα Νεκτάριο Χρυσουλάκη, αποτελεί πολύ σημαντική προσπάθεια για την βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας των Οικοσυστημάτων με χρήση κατάλληλων μοντέλων προσομοίωσης, τα οποία παραμετροποιούνται με συνδυασμένη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων και επίγειων μετρήσεων.

Το ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου ECOPOTENTIAL, έχει εντάξει ως περιοχή μελέτης τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς που αποτελεί Εθνικό Πάρκο, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Προστατευόμενη Περιοχή NATURA 2000, ενώ αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Το ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου ECOPOTENTIAL, έχει άψογη συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ιδιαίτερα για τις εργασίες πεδίου που απαιτούνται για την βαθμονόμηση των δορυφορικών παρατηρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δορυφορικής ανάλυσης.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Συντονιστής του έργου Dr. Antonello Provenzale από το Ιταλικό Ερευνητικό Κέντρο CNR, το σημαντικό στο έργο αυτό είναι η αξιοποίηση της νέας γενιάς Ευρωπαϊκών δορυφορικών αποστολών για την ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου για μελέτη και διαχείριση οικοσυστημάτων, με χρήση Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης.

Στο έργο ECOPOTENTIAL συμμετέχουν περισσότεροι από 50 εταίροι, από Ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, και έχει ως περιοχές μελέτης διάφορες Προστατευόμενες Περιοχές σε όλον τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOPOTENTIAL στον σχετικό δικτυακό τόπο: http://www.ecopotential-project.eu