Ανακοίνωση Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού του ΙΤΕ ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ

Calls for Tender

22.05.2017 - 31.05.2017

Ανακοίνωση Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού του ΙΤΕ ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ