Ανακοίνωση Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΙΤΕ ώς Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ

Calls for Tender

22.05.2017 - 31.05.2017

Ανακοίνωση Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΙΤΕ ώς Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ