Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια πενήντα οκτώ (58) τυπωμένων κυκλωμάτων έκδοσης 2 της πλακέτας QFDB. Προϋπολογισμός δαπάνης 19.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για τ

Calls for Tender

29.06.2017 - 10.07.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια πενήντα οκτώ (58) τυπωμένων κυκλωμάτων έκδοσης 2 της πλακέτας QFDB. Προϋπολογισμός δαπάνης 19.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για τ