Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση 2 Φορητoύς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Προϋπολογισμός δαπάνης 3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτή

Calls for Tender

12.07.2017 - 24.07.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση 2 Φορητoύς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Προϋπολογισμός δαπάνης 3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτή

Related File

TNL-ADAM1120.pdf