Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Διοργάνωση Τεχνικού Σεμιναρίου Microsoft 20740 (Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016). Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παρα

Calls for Tender

13.09.2017 - 21.09.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Διοργάνωση Τεχνικού Σεμιναρίου Microsoft 20740 (Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016). Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παρα