Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) compute nodes με επεξεργαστές ARM. Προϋπολογισμός 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μεταφορικών με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με

Calls for Tender

15.09.2017 - 25.09.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) compute nodes με επεξεργαστές ARM. Προϋπολογισμός 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μεταφορικών με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με