Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση ενός (1) εξυπηρετητή (server) για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, στα πλαίσια της ομάδας Βιοπληροφορικής του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

22.09.2017 - 29.09.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση ενός (1) εξυπηρετητή (server) για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, στα πλαίσια της ομάδας Βιοπληροφορικής του ΙΜΒΒ

Related File

20170922_IMBB.pdf