Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας (1) Gradient PCR Thermocycler, στα πλαίσια του εξοπλισμού του Εργαστηρίου "Βιοτεχνολογίας Φυτών και Μικροβιολογίας" του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

10.10.2017 - 16.10.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας (1) Gradient PCR Thermocycler, στα πλαίσια του εξοπλισμού του Εργαστηρίου "Βιοτεχνολογίας Φυτών και Μικροβιολογίας" του ΙΜΒΒ

Related File

20171010_IMBB.pdf