Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό πληροφορικής. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α Προϋπολογισμός δαπάνης 7.200,00 ευρώ πλέον

Calls for Tender

13.10.2017 - 23.10.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό πληροφορικής. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α Προϋπολογισμός δαπάνης 7.200,00 ευρώ πλέον

Related File

TNL1661.pdf