Πρόσκληση Συμμετοχής Ενδιαφερομένων σε Διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια διακοσίων (200) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τύπου XILINX FPGA, κατηγορίας ZYNQ ULTRASCALE+, τύπου (part number) XCZU9EG-2FFVC900Ε ή XCZU9EG-2FFVC900I» » με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότ

Calls for Tender

13.10.2017 - 30.10.2017

Πρόσκληση Συμμετοχής Ενδιαφερομένων σε Διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια διακοσίων (200) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τύπου XILINX FPGA, κατηγορίας ZYNQ ULTRASCALE+, τύπου (part number) XCZU9EG-2FFVC900Ε ή XCZU9EG-2FFVC900I» » με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότ