Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: 1. Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. (Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παραρτήματα Α.) Κρι

Calls for Tender

30.10.2017 - 09.11.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: 1. Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. (Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παραρτήματα Α.) Κρι