Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες τουπρογράμματος BAYER AG και του εργαστηρίου Μοριακής Εντομολογίας του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

08.11.2017 - 20.11.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες τουπρογράμματος BAYER AG και του εργαστηρίου Μοριακής Εντομολογίας του ΙΜΒΒ