Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση ένα (1) εξυπηρετητή. Προϋπολογισμός δαπάνης για το 5.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

04.12.2017 - 15.12.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση ένα (1) εξυπηρετητή. Προϋπολογισμός δαπάνης για το 5.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Related File

ics_ap2047.pdf