Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας συσκευής PCR στα πλαίσια του Προγράμματος European Union HORIZON2020-FETOPEN GA737212, entitled: “«Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultrasound Hydrodynamics (CATCH-U-DNA)

Calls for Tender

12.12.2017 - 18.12.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας συσκευής PCR στα πλαίσια του Προγράμματος European Union HORIZON2020-FETOPEN GA737212, entitled: “«Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultrasound Hydrodynamics (CATCH-U-DNA)