Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός εξυπηρετητή υψηλών προδιαγραφών και μιας πλατφόρμας εικονοποίησης. Προϋπολογισμός δαπάνης 10.034 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

21.12.2017 - 03.01.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός εξυπηρετητή υψηλών προδιαγραφών και μιας πλατφόρμας εικονοποίησης. Προϋπολογισμός δαπάνης 10.034 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%