Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση αναλωσίμων εργαστηρίου: • 1 Flow Cells NextSeq 500 Mid Output ( 150 cycles) Illumina Cat no FC-404-2001 και 2 Flow Cells NextSeq 500 High Output ( 75 cycles) Illumina Cat no FC-404-2005 για τις ανάγκες τη

Calls for Tender

24.01.2018 - 31.01.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση αναλωσίμων εργαστηρίου: • 1 Flow Cells NextSeq 500 Mid Output ( 150 cycles) Illumina Cat no FC-404-2001 και 2 Flow Cells NextSeq 500 High Output ( 75 cycles) Illumina Cat no FC-404-2005 για τις ανάγκες τη

Related File

20180124_IMBB.pdf