Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση: δύο (2) σταθμών ημιαυτόματης εναλλαγής φιαλών, τεσσάρων (4) εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης και ενός (1) επίτοιχου τερματικού σταθμού αποσυμπίεσης, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

01.02.2018 - 09.02.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση: δύο (2) σταθμών ημιαυτόματης εναλλαγής φιαλών, τεσσάρων (4) εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης και ενός (1) επίτοιχου τερματικού σταθμού αποσυμπίεσης, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΙΜΒΒ

Related File

20180201_IMBB.pdf