Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ - ΙΠ), για τις ανάγκες του προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό αξίας 6.530 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ

Calls for Tender

09.02.2018 - 19.02.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ - ΙΠ), για τις ανάγκες του προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό αξίας 6.530 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ

Related File

cipsec_ADAM.PDF