Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός (1) συστήματος αποθήκευσης (SAN storage) στα πλαίσια του έργου ERC-GA-311435/DEMORY “Dissecting the Role of Dendrites in Memory”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκεια από 1/1/2012

Calls for Tender

26.02.2018 - 08.03.2018

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός (1) συστήματος αποθήκευσης (SAN storage) στα πλαίσια του έργου ERC-GA-311435/DEMORY “Dissecting the Role of Dendrites in Memory”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διάρκεια από 1/1/2012