Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια πηγών λέιζερ για συνεστιακό μικροσκόπιο Leica" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 38.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

06.03.2018 - 19.03.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια πηγών λέιζερ για συνεστιακό μικροσκόπιο Leica" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 38.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.