Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια ανταλλακτικού πυροβόλου Ηλεκτρονίων για το Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επίδρασης πεδίου (FESEM)" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.592 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

29.03.2018 - 12.04.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια ανταλλακτικού πυροβόλου Ηλεκτρονίων για το Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επίδρασης πεδίου (FESEM)" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.592 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.