Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικροσκοπίου» του ΙΜΒΒ - ΙΤΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

04.06.2018 - 05.07.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικροσκοπίου» του ΙΜΒΒ - ΙΤΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.