Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φορητού υπολογιστή και σταθμού εργασίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 2.419,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

11.07.2018 - 23.07.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φορητού υπολογιστή και σταθμού εργασίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 2.419,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.