Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε Τμήματα, για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 129.032,26 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

10.09.2018 - 08.10.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε Τμήματα, για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 129.032,26 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.