Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το έργο: «Προμήθεια Περιθλασιμέτρου Ακτίνων Χ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 120.968,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Calls for Tender

18.09.2018 - 18.10.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το έργο: «Προμήθεια Περιθλασιμέτρου Ακτίνων Χ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 120.968,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ