Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Αποκατάσταση της υγρομόνωσης τoυ δώματος του κτηρίου ΙΙ ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

12.09.2018 - 26.09.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Αποκατάσταση της υγρομόνωσης τoυ δώματος του κτηρίου ΙΙ ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.