Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών ενοποιημένης ανάλυσης, εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης από αλληλουχιση νέας γενιάς (NGS – RNA-Seq)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιό

Calls for Tender

25.09.2018 - 08.10.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών ενοποιημένης ανάλυσης, εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης από αλληλουχιση νέας γενιάς (NGS – RNA-Seq)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιό