Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 16.846,60 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Calls for Tender

02.10.2018 - 16.10.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια τροφής και στρωμνής τρωκτικών» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 16.846,60 Ευρώ πλέον ΦΠΑ