Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 49.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

08.11.2018 - 21.11.2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 49.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.