Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Συσκευής ηλεκτροδιάτρησης» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 9 της Πράξης «ΙnfrafrontierGR-Phenotypos», MIS 5002135, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολ

Calls for Tender

10.12.2018 - 04.01.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Συσκευής ηλεκτροδιάτρησης» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 9 της Πράξης «ΙnfrafrontierGR-Phenotypos», MIS 5002135, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολ