Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο «1η Προµήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίµων-Ήπειρος[ΒΙΤ-ΗΠ]» στα πλαίσια του Υποέργου 4 «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία - Ηπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης

Calls for Tender

14.12.2018 - 07.01.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο «1η Προµήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίµων-Ήπειρος[ΒΙΤ-ΗΠ]» στα πλαίσια του Υποέργου 4 «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία - Ηπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης